Committee Members

President: Shri Kishore H. Kuvavala

Vice President:
Shri Kakubhai Kothari
Shri Raju Merhcant

Gen. Secretary: Shri Kamal Marfatia

Joint Secretary: Shri Rohit Pandya

Treasurer: Shri Kaivalya Shah

Members:

Shri Navinbhai Vimadalal
Shri Manoj Ghagarum
Shri Jayesg Veera
Shri Rohit Shah
Shri Ashok Dataani
Shri Bipin Gala

Advisory Board:
Shri Milind Deaora M.P (Minister for IT, Telecom & Shipping)
Shri Adhik Shirodkar (Ex M.P)
Shri Mangal Prabhat Lodha M.L.A
Shri Gunvant Sheht (Ex Corporator)